I rode my bike yesterday and broke it .and broke it 在句子中的成分

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/08/04 00:52:52

I rode my bike yesterday and broke it .and broke it 在句子中的成分
I rode my bike yesterday and broke it .and broke it 在句子中的成分

I rode my bike yesterday and broke it .and broke it 在句子中的成分
I 主语
rode 谓语,过去时态
my bike,谓语的宾语,构成动宾,my是bike的定语
and 连词
broke 谓语,过去时态
it 谓语的宾语,构成动宾
yesterday 状语
所以,这个句子有两个谓语,一个是rode一个是broke,由and连接